Jedną z możliwości oszczędzania na emeryturę dodatkowych środków jest założenie IKZE. Opcja ta jest atrakcyjna z trzech powodów – pozwala wybrać strategię inwestycyjną, zyski są zwolnione z podatku Belki, a roczne wpłaty można odliczyć od podatku.

Zasady odkładania pieniędzy na IKZE

Dodatkowe środki na emeryturę można zabezpieczyć w III filarze emerytalnym. Jednym z dostępnych rozwiązań jest oszczędzanie na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, czyli IKZE. Konto to można założyć w każdym wieku (po ukończeniu 16. roku życia). Im dłużej się na nim oszczędza, tym więcej pieniędzy można odłożyć.

Środki zgromadzone na IKZE wypłacane są po ukończeniu 65 lat i spełnieniu pozostałych warunków określonych w umowie. Zwykle wystarczy wpłacać na IKE regularnie przez 5 lat kalendarzowych w trakcie trwania umowy.

Będąc właścicielem IKZE, można wybrać strategię oszczędzania dopasowaną do akceptowanego poziomu ryzyka oraz oczekiwań wobec stopy zwrotu, czyli wysokości przewidywanych zysków. Wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z gotowych strategii inwestycyjnych ułożonych przez specjalistów z dziedziny finansów. Wybór w zależności od instytucji prowadzącej IKZE, np. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, może być bardzo szeroki, dzięki czemu oszczędzanie na IKZE jest elastyczne.

Rocznie na IKZE można wpłacić dowolną sumę nie większą niż limit ustalony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2018 roku na IKZE można wpłacić maksymalnie 5331,60 złotych. Wysokość poszczególnych wpłat może być określona przez podmiot prowadzący IKZE, tego typu informacji należy szukać w prospektach informacyjnych i w umowie.

Środki zgromadzone na IKZE są dziedziczone, a spadkobiercy nie płacą podatku od zysków kapitałowych. Jedyną opłatą jest zryczałtowany podatek od dochodu, wynosi on 10 procent.

Pieniądze z IKZE nie są wypłacane dożywotnio. Zwykle zgromadzone środki można wypłacić jednorazowo, niekiedy także w transzach określonej wysokości.

Czy IKZE się opłaca? Ulgi podatkowe i zyski z inwestycji

Posiadanie IKZE opłaca się przede wszystkim z dwóch powodów:

  • zyski z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego nie są objęte wynoszącym 19 procent podatkiem od zysków kapitałowych, który trzeba zapłacić m.in. od odsetek uzyskanych na lokatach bankowych,
  • roczne wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania, dzięki czemu do zapłaty jest niższy podatek, w ten sposób można zaoszczędzić nawet ponad 1500 złotych rocznie.

IKZE to produkt skierowany do osób, które chcą zyskać dodatkowe środki na emeryturę lub zgromadzić kwotę, która zastąpi emeryturę ze środków państwowych. Z tego rozwiązania mogą korzystać np. osoby samozatrudnione czy freelancerzy, czyli tzw. wolni strzelcy pracujący na umowach o dzieło.


Categorised in: Uncategorized